Skip Navigation Links.
فوايد زنبور عسل
زنبور عسل داراي فوايد ارزشمندي است كه برخي از آن ها را به اختصارشرح مي دهيم :
1ـ عـسـل ، عسل يكي از بهترين و لذيذترين غذاهايي است كه زنبور توليد مي كند، و با تلاش زيـاد از عـصـاره گـلهـاي مـختلف و شكوفاهاي گياهان و درختان بهره گرفته و آن را مي سازد. بـراي انـجـام اين كار تا يك كيلومتري كندو در صورت نياز تا هفت الي هشت كيلومتري پرواز مي كـنـد و بـراي هـر چـهـار صـد گـرم عـسـلي كـه مـي سـازد حـداقـل هـشتاد هزار بار از كندو به صحرا رفته و بر مي گردد كه اگر به دقت محاسبه شود بـه انـدازه دوبـار دور زدن بـه دور كـره زمـيـن مـي بـاشـد. عـسـل انـواع مـخـتـلف دارد و نـوع آن بـسـتـگـي بـه مـحـيـط طـبـيـعـي گـل هـا و شـكـوفـه هـايـي دارد كـه مـصـرف مـي شـود، و هـر زنـبـور در طول عمر خود در حدود 135 گرم عسل توليد مي كند.
2ـ موم ، از جمله فوايد زنبور عسل ، توليد موم است كه داراي فوايدصنعتي مي باشد.
3ـ گـرده افـشـانـي ، ايـن حـشـره بـر روي گلها مي نشيند و از اندام لطيف و نرم شكوفه مقداري گـرده كـه بـه مـنـزله نـطـفـه اسـت بـربـدنـش مـي نـشـيـنـد، سـپـس ‍ هـنـگـامـي كـه از روي ايـن گـل بـال مـي كـشـد و بـر روي گـل ديـگـر فـرود مـي آيـد گـرده را بـر روي گـل جـديـد مـي پـاشـد و آن را بـا رور مـي كـنـد بـديـن تـرتـيـب تـا حـدي عمل لقاح نباتات به وسيله زنبور عسل انجام مي شود.
در جـدول زيـر بـا اسـتـفـاده از اعـداد 1و2و3 خـانـه هـاي آن را طـوري كـامـل كـنيد كه اولا مجموع ارقام هر كدام از رديف ها 12 شود، ثانيا مجموع ارقام هر كدام از ستوها 12 شود، ثالثا مجموع ارقام در قطرهاي آن 12 گردد.
سرگرمي هاي آموزشي شماره 14 HyperLink  افزودن به يادداشتها


تصویر روز
 هر ريايى شرك است، هر كس عمل كند براى مردم، پاداش آن بر مردم است و هر كس عمل براى خدا كند، پاداش وى بر خداست.
امام صادق(ع)