چهارشنبه
5 شهریور 1393
30 شوال 1435
27 اوت 2014
    نرم افزارهای رایگان فارسی
موتور جستجو ي قطره
تعيين رتبه وب سايت
پارس قرآن
سايت غدير
Skip Navigation Links.
فوايد زنبور عسل
زنبور عسل داراي فوايد ارزشمندي است كه برخي از آن ها را به اختصارشرح مي دهيم :
1ـ عـسـل ، عسل يكي از بهترين و لذيذترين غذاهايي است كه زنبور توليد مي كند، و با تلاش زيـاد از عـصـاره گـلهـاي مـختلف و شكوفاهاي گياهان و درختان بهره گرفته و آن را مي سازد. بـراي انـجـام اين كار تا يك كيلومتري كندو در صورت نياز تا هفت الي هشت كيلومتري پرواز مي كـنـد و بـراي هـر چـهـار صـد گـرم عـسـلي كـه مـي سـازد حـداقـل هـشتاد هزار بار از كندو به صحرا رفته و بر مي گردد كه اگر به دقت محاسبه شود بـه انـدازه دوبـار دور زدن بـه دور كـره زمـيـن مـي بـاشـد. عـسـل انـواع مـخـتـلف دارد و نـوع آن بـسـتـگـي بـه مـحـيـط طـبـيـعـي گـل هـا و شـكـوفـه هـايـي دارد كـه مـصـرف مـي شـود، و هـر زنـبـور در طول عمر خود در حدود 135 گرم عسل توليد مي كند.
2ـ موم ، از جمله فوايد زنبور عسل ، توليد موم است كه داراي فوايدصنعتي مي باشد.
3ـ گـرده افـشـانـي ، ايـن حـشـره بـر روي گلها مي نشيند و از اندام لطيف و نرم شكوفه مقداري گـرده كـه بـه مـنـزله نـطـفـه اسـت بـربـدنـش مـي نـشـيـنـد، سـپـس ‍ هـنـگـامـي كـه از روي ايـن گـل بـال مـي كـشـد و بـر روي گـل ديـگـر فـرود مـي آيـد گـرده را بـر روي گـل جـديـد مـي پـاشـد و آن را بـا رور مـي كـنـد بـديـن تـرتـيـب تـا حـدي عمل لقاح نباتات به وسيله زنبور عسل انجام مي شود.
در جـدول زيـر بـا اسـتـفـاده از اعـداد 1و2و3 خـانـه هـاي آن را طـوري كـامـل كـنيد كه اولا مجموع ارقام هر كدام از رديف ها 12 شود، ثانيا مجموع ارقام هر كدام از ستوها 12 شود، ثالثا مجموع ارقام در قطرهاي آن 12 گردد.
سرگرمي هاي آموزشي شماره 14  افزودن به يادداشتها


نظر شما در مورد اين مطلب
  نام :
ايميل :
وب سايت:
  

موارد بازديد شده توسط شما:
تصویر روز
تصوير موجودات ميكروسكوپي 132
 Search Engine Optimization
Clicky Web Analytics
با مردم به نيكويي سخن بگوييد، همانگونه كه خداوند به شما فرمان داده است
حضرت علي(ع)